TURNERINGSREGLEMENT

Tussa Cup blir gjennomført etter NFFs reglement med unntak av dei endringane som går fram av turneringsreglementet. 

KLASSE 

G06, G07, G08, G09, G10, G11 og G12 blir spelt etter NFF sine spelereglar for barne- og ungdomsfotballen. 

TURNERINGSREGLEMENTET ER DELT INN I 3 KAPITTEL 

Kapittel 1: Kampreglement og speletid 

Kapittel 2: Konkurranse- og sanksjonsreglement 

Kapittel 3: Reglement for speleberettigelse 

KAPITTEL 1: KAMPREGLEMENT 

Speletid

3ar fotball (6 år): 1x13 min (minimum 5 kampar) 

3ar fotball (7 år): 1x13 min (minimum 5 kampar) 

5ar fotball (8-9år): 1x18 min (minimum 3 kampar) 

7ar fotball (10-12år): 1x18 min (minimum 3 kampar) 

Ballen 

I aldersklassene 6-7 år nyttast ballstørrelse nr. 3. 

I aldersklassene 8-12 år nyttast ballstørrelse nr. 4. 

Banehalvdel 

Laga stiller på den banehalvdel som dommaren bestemmer. 

Drakter 

Bortelaget skal skifte drakter ved like drakter. Overtrekksvestar kan lånast av arrangøren. 

Spelarane sitt utstyr 

Kvar einskild spelar skal bruke leggskinn/leggbeskyttar. Trenar/ lagleiar har ansvar for at kvar einskild spelar har sitt utstyr er i orden ved kampstart. Manglande bruk av leggskinn er ikkje protestgrunnlag.  

Frammøte 

Alle lag pliktar å stille ferdig skifta ved den bana laget sin kamp skal spelast på seinast 10 min før kampen skal starte. 

Kampoppsett 

Kampoppsettet vil bli publisert og kommunisert ut i god tid før turneringsstart. Ved evt. mindre endringar i kampoppsettet inn mot turneringshelga, vil dei laga det gjeld få beskjed av arrangøren om at det er gjort endringar i kampoppsettet. Kontaktpersonen som er oppnemnt ved påmelding vil då bli kontakta. Uansett ber vi om at laga sjølve held seg orientert om kampoppsettet heilt inn mot turneringsstart. 

Kampavvikling 

Det vert spelt fotball etter NFF sine spelereglar.

I spelforma 3v3 vil laga få minst 5 kampar. I dei øvrige spelformene vil alle lag få spele minst 3 kampar.

Ved for få påmeldte lag i enkelte klasser, kan arrangøren velje slå saman to aldersklasser.  

Det vert ikkje spelt sluttspel i nokon av klassene. 

KAPITTEL 2: KONKURRANSE- OG SANKSJONSREGLEMENT 

Det skal ikkje nyttast advarsel. Dommaren skal rettleie spelarane på ein god måte dersom det er begått forseelsar som normalt betingar ein advarsel. 

Fair Play 

Vi oppmoda lagleiarar, trenarar, spelarar, foreldre og alle andre som er innom turneringa til å vise Fair Play!  

Dersom det oppstår episodar i ein kamp, skal Fair Play ansvarleg bli kontakta og evt. rapportere hendinga inn til arrangøren dersom hendinga sin karakter tilsei det. Arrangøren vil då gripe inn i sakens kjerne og kalle inn partane som har vore involvert i episoden . 

KAPITTEL 3: REGLEMENT FOR SPELEBERETTIGELSE 

Generelt 

Alle spelarane må vere speleberettiget for den klubb vedkomande representerer under Tare Cup. 

Det er tillat å delta på andre lag frå eigen klubb i samme klasse. 

Trenar/ lagleiar må forsikre seg om at spelarane som deltek på laget ikkje er registrert som speleberettiget for ein annan klubb. 

7-er fotball 

I klassene G10, G11 og G12 og er det tillat å ha med 1 overårig i troppen.  

5-er fotball 

I klassene G08 og G09 er det tillat å ha med 1 overårig i troppen. 

3-er fotball 

I klassene G06 og G07 er det tillat å ha med 1 overårig i troppen. 

 

HØDD FOTBALL 

TARE CUP 2022